โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

Posted by:

     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “วัดยมเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยมีทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆในตำบล เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน, พนักงานจ้างและข้าราชการของอบต. .สมาชิกสภา อบต.และผู้บริหารอบต. , อสม. ,รพสต. ,โรงเรียน และกลุ่มองค์กรในชุมชน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี  และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของคนในตำบลอีกด้วย

0

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

0

โครงการ “หัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า

Posted by:

โครงการ “หัตถกรรมฝีมือ สานมือ เลื่องลือกรุงเก่า
กลุ่มจักสานตำบลวัดยม
หลักการและเหตุผล
     พื้นที่ตำบลวัดยมอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด ๗ หมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ที่ ๕ ตำบลวัดยม) ประชาชนมีอาชีพประมง อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพผลิตจากไม้ไผ่เพื่อใช้ในการจับปลา ตกกุ้ง อาทิ คันเบ็ดตกปลา ข้อง ไซ จั่นดักปลา เฝือก ลอบดักปลา สุ่มปลา นอกจากนี้ มีอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้านเป็นจำนวนหลายหลังคาเรือน มีการจักสานสุ่มไก่ใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย ชาวบ้านนำปลาที่จับมาได้ มาแปรรูปอาหารโดยใช้อุปกรณ์จากไม้ไผ่ อาทิ ใช้ตะแกรง กะด้ง ตะกร้าไม้ไผ่ ในการถนอมอาหาร วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนตำบลวัดยมผูกพันกับเครื่องจักสานหลายอย่าง ตั้งแต่การนำไม้ไผ่มาเป็นส่วนประกอบของบ้าน เช่น ฝาบ้าน สานเป็นลายขัดแตะหรือลายสอง ฟาก(พื้นบ้าน)ใช้ไม้ไผ่ ๑ ลำมาผ่าเป็น ๔ ส่วนหรือ ๘ ส่วน ขึ้นอยู่กับขนาดของลำไม้ไผ่ นอกจากนี้ยังนำไม้ไผ่ลำใหญ่ๆมาทำเป็นเสาเรือน คาน เครื่องมือเครื่องใช้ที่สานด้วยไม้ไผ่ มีกระด้ง ตะกร้าใส่ของ ใส่ผัก ผลไม้ ฝีมือในการจักสานของชาว บ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต เพียงมีตัวอย่างมาให้ดู ก็สานตามได้โดยไม่ต้องมีใครมาสอน ทำให้ไม้ไผ่ธรรมดาที่กระจายอยู่ตามบ้าน ๑ ลำ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง ๑,๐๐๐ บาท
     กลุ่มจักสานตำบลวัดยม มีสมาชิก ๕๐ คน หันมาทำจักสาน เพื่อหารายได้เสริมและเป็นการรวม กลุ่มกันทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลวัดยม ผลิตภัณฑ์จักสานที่กลุ่มฯทำอยู่แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑) เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ได้แก่ กระด้งมีรูหรือกระโล้ กระด้งทึบ ที่ใช้ฝัดข้าว ตากข้าว ใส่ของแทนถาด ตะกร้าใส่ปลา กระจาด เข่งปลาทู สานพัด สุ่มไก่ งอบ ๒) เครื่องจักงานพลาสติก ได้แก่ กระเป๋าถือ กล่องกระดาษทิชชู ตะกร้าผ้า ตะกร้าผลไม้ กล่องใส่ของ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาจักสานที่ปรากฏในตำบลวัดยม
๒. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการขึ้นราในผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มจักสานตำบลวัดยม ๓. เพื่อผสมผสานรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่/พลาสติกให้มีลวดลายแบบใหม่ สวยงามมากขึ้น ๔. เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุ ๕. เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนวัดยม ๖. เพื่อเกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ/ประชาชน เกิดกระบวนการคิด พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ

0

งานจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

Posted by:

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นฯกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ตึกแถวอาคาร ร้านค้า บ้านเช่า บริษัท ธนาคาร อู่ซ่อมรถ โรงงาน
อัตราภาษี อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
     การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและออกใบแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผู้รับประเมินต้องชำระเงินภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
4. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

1.ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบ ( ภ.ร.ด.2 ) ตามกำหนดผู้นั้นมีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
2.ผู้ใดจงใจเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงโดยอุบายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่ง ทรัพย์สินของตนต้องมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 43 ดังนี้

ไม่เกินหนึ่งเดือนให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างชำระ
ไม่เกินสองเดือนให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้างชำระ
ไม่เกินสามเดือนให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ค้างชำระ
ไม่เกินสี่เดือนให้เพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้างชำระ
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5. ใบเสร็จเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)

ภาษีบำรุงท้องที่
     ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

อัตราภาษี
     ที่ดินว่างเปล่า ต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติซึ่งขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
1. ให้เจ้าของที่ดินไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน มกราคม – เมษายนของทุกปี
2. กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง

3. เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6
เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

1.สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.บัตรประจำตัวประชาชน
4.ใบเสร็จเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)

ภาษีป้าย
     ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากด้วยวิธีอื่นอื่น

1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20บาทต่อ 500ตร.ซม.
3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
4.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ หรือเครื่องหมายใดหรือไม่
5.ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
6.ป้ายตามข้อที่1,2และ3เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ    200    บาท

0

สำนักงานทะเบียนพานิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

Posted by:

อำนาจเจ้าหน้าที่

     รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลวัดยม เว้นแต่ พาณิชยกิจ

ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำนักงาน

ทะเบียนพาณิชย์จังหวัด

ประเภทของพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียน

๑) การทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

๒) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงิน ๒๐ บาท

ขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขาย มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕๐๐ บาทขึ้นไป

๓) การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียว หรือหลายอย่าง และ

สินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕๐๐ บาทขึ้นไป

๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างและสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวม

ทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน ๒๐ บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป

๕) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง

การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศ การซื้อขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม

     สำหรับพาณิชยกิจบางประเภท ได้แก่ การรับจ้างทำของ การรับเหมาก่อสร้าง การรับจ้างแรงงานทั่วไป

รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รับจ้างบรรทุกของโดยรถยนต์ รับจ้างซ่อมรถยนต์ ล้าง อัด ฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆ

และรับจ้างอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการและยังไม่ได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพาณิชยกิจ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ด้วยแล้ว ผู้ประกอบการดังกล่าว ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กำหนดเวลาจดทะเบียนพานิชย์

ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องยื่นจดทะเบียนพาฺณิชย์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

พาณิชยกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียน

๑) การค้าเร่ การค้าแผงลอย

๒) พาณิชยกิจเพื่อบำรุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล

๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

๕) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อัตตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

๑) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนให้เรียกเก็บ ๕๐ บาท

๒) ค่าธรรมเนียมการจดเปลี่ยนแปลงรายการ ๒๐ บาท

๓) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ให้เรียกเก็บ ๒๐ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เรียกเก็บฉบับละ ๓๐ บาท

๕) ค่าธรรมเนียมการตรวจขอดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่งให้เรียกเก็บ

ครั้งละ ๒๐ บาท

๖) ค่าธรรมเนียมการขอให้คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

รายหนึ่งให้เรียกเก็บฉบับละ ๓๐ บาท

0

เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการลงดินลูกรัง

Posted by:

krut
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงดินลูกรัง/หินคลุก บริเวณ ม.2, ม.3 , ม.4 และ ม.5

…………………………………………………………

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการลงดินลูกรัง/หินคลุก บริเวณ ม.2, ม.3 , ม.4 และ ม.5 ตำบลวัดยม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมกำหนด ภายในวงเงินงบประมาณ 220,000.-บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน.-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว ( ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล วัดยม

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

     กำหนดดูสถานที่ดำเนินการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ หมู่ที่ 2 – 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

     กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อำเภอบางปะอิน เปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 สิหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ อำเภอบางปะอิน

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3526-4005, 0-3526-4550 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

( นายปรีชา ไวยมัย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

0

เรื่องสอบราคาจ้างเหมา

Posted by:

krut
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู หมู่ที่ 1, วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร), วางท่อระบายน้ำทิ้ง (บริเวณบ้านคุณสมปอง ภาคาจันทร์) หมู่ที่ 4 พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ

——————————————

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู หมู่ที่ 1, วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร), วางท่อระบายน้ำทิ้ง (บริเวณบ้านคุณสมปอง ภาคาจันทร์) หมู่ที่ 4 พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ตำบลวัดยม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมกำหนด ภายในวงเงินงบประมาณ 159,100.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน.-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว ( ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล วัดยม

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

     กำหนดดูสถานที่ดำเนินการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ หมู่ที่ 2 – 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

     กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อำเภอบางปะอิน เปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ อำเภอบางปะอิน

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3526-4005, 0-3526-4550 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

( นายปรีชา ไวยมัย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

0
Page 1 of 2 12