ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV พร้อมสาย ตู้คอนโทรล อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 10 จุด

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

0

ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก. 01 จ้างขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

0

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

Posted by:

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 1)

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 2)

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 3)

0

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

0

ประกาศราคากลาง แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก.01 จ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

0

เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

2.รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

0

ITA 2562

Posted by:

ข้อมูลหน่วยงาน

1 โครงสร้างหน่วยงาน

2 ข้อมูลผู้บริหาร

3 อำนาจหน้าที่

4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน

8 Q&A

9 Social Network

แผนงานดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รางายผลผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

0
Page 1 of 5 12345