ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

Posted by:

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 1)

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 2)

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 3)

0

ITA 2562

Posted by:

ข้อมูลหน่วยงาน

1 โครงสร้างหน่วยงาน

2 ข้อมูลผู้บริหาร

3 อำนาจหน้าที่

4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน

8 Q&A

9 Social Network

แผนงานดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รางายผลผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

0

ประชาสัมพันธ์ : การรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

Posted by:

ทำไมเราต้องแยกขยะ!! เหตุที่เราต้องแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในขั้นตอนต่อไป โดยการจำแนกประเภทขยะมีหลายวิธี แต่ที่นิยมในปัจจุบันคือการทิ้งตามสีของถังขยะ ซึ่งสีสากลแบ่งออกเป็น 4 สีดังนี้

  • สีเขียว ขยะเปียก

ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ย ใช้ในการเกษตรได้ ตัวอย่างเช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร เศษไม้ เศษใบไม้

  • สีเหลือง ขยะทั่วไป

ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะทั่วไป จะถูกนำไปเข้ากระบวนการแปรรูป  เพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงหรือกำจัดตามความเหมาะสม  เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ

  • สีแดง ขยะอันตราย

ถังขยะสีแดง สำหรับขยะอันตราย ที่ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องและด้วยความระมัดระวัง เช่น กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายต่างๆ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง ภาชนะน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ขยะพิษ

  • สีน้ำเงิน ขยะรีไซเคิล

ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า โลหะต่างๆ ซึ่งขยะประเภทนี้นอกจากจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องผ่านการแปรรูปที่ยุ่งยากแล้ว ยังสามารถนำมาเพิ่มรายได้หรือนำไปขายได้ ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

บทสรุป

                ถึงแม้ว่าขณะนี้ถังขยะแยกประเภท ยังมีไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่  แต่สิ่งที่เราทุกคนทำได้ คือ การสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ทิ้งลงถังขยะที่จัดวางไว้ตามที่สาธารณะและสถานที่ต่างๆ ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหรือท่อระบายน้ำ หากทำได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาขยะรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องได้ไม่น้อย

ดาวน์โหลดแผ่นพับ

0

ITA

Posted by:

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

O6 พรบข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540

O6 หลักธรรมาภิบาลปี2561

ประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

แผนดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 มาตรฐานการให้บริการ

O15 สถิติการให้บริการ

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

O16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

O17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O23 คู่มือแนวการร้องเรียนร้องทุกข์(แนวทางการจัดการร้องเรียนการทุจริต)

O24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O28 ประกาศเจจำนงปี2561     O28 โปร่งใสของอบต2561

O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

O31.1

O31.2

O31.3

O32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน

O33 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี

0

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

B_AnnounceForm_Print

B_EstimateExpense_Print

B_EstimateReceive_Print

B_Principle_List

B_RegulationExpense

0

ประกาศ อบต.วัดยม เรื่อง กำหนดเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

0
Page 1 of 2 12