ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV พร้อมสาย ตู้คอนโทรล อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 10 จุด

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

0

ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก. 01 จ้างขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

0

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

0

ประกาศราคากลาง แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก.01 จ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

0

เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

2.รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และป้ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา…โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ฯ

0

ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านคุณวิชัย ไวยพุฒ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก.01 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลวัดยม

0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS)

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ตาราง บก. 06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS)

0
Page 1 of 4 1234