ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

Posted by:

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 1)

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 2)

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 (ส่วนที่ 3)

0

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

0

ประกาศราคากลาง แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก.01 จ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

0

เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

2.รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

0