ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก. 01 จ้างขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม

0