วัดในตำบลวัดยม

Posted by:

ในตำบลวัดยมมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวัดซึ่งเป็นแหล่งรวมใจของประชาชนชาวตำบลวัดยมจำนวน 3 วัด ได้แก่

1.วัดยม

ประวัติวัดยม

ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 1 บ้านยม ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินเนื้อที่ 25 ไร่ โฉนดเลขที่ 15512

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับคลองวัว
ทิศใต้            ติดต่อกับบ้านเรือนเอกชน
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับที่ธรณีสงฆ์ของวัดยม

     พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา มักถูกน้ำท่วมในฤดูฝน สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาโครงสร้างก่อด้วยอิฐโบราณแผ่นใหญ่มีเสมาคู่ทำด้วยศิลาแลง ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2522 เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทยโบราณ กุฏิสงฆ์จำนวน 9 หลัง ปูชนียวัตถุมีประธานในอุโบสถและพระพุทธรูปอื่นๆอีกรวมทั้งหมด 28 องค์ ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปที่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้มีเจดีย์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน
     วัดยมสร้างขึ้นเป็นวัดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2195 อุโบสถใบเสมาเจดีย์และพระพุทธรูปซึ่งเป็นของเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นหลักฐานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2504 เกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2468 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัดและได้สร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นไว้บริการอีกด้วย และปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆและก่อสร้างอุโบสถใหม่
– ปัจจุบันมีพระปลัดอุดม ธมฺมสาโร เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นต้นมา

2. วัดกลางขุนแผน

ประวัติวัดกลางขุนแผน

ที่ตั้ง ม.4 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     วัดกลางขุนแผน แต่เดิมมีชื่อว่า วัดร้าง ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏชัดเจน และจากการสอบถามกำนันตำบลวัดยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 และราษฎรในพื้นที่ พบว่ามีเรื่องเล่าขานกันมา ว่าแต่เดิม ที่วัดร้างเป็นป่าสะแกและมีพระพุทธรูปอันเป็นที่ สักการบูชาของชาวบ้านอยู่หนึ่งองค์ แต่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เลย ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ 4 ตำบลวัดยม และต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ มีนามว่า วัดกลาง จนมาถึงปัจจุบัน พบว่ามีชื่อวัดร้างวัดกลางเป็นผู้ครอบครองมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2498 และปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของวัดกลางขุนแผน หมู่ที่ 4 ตำบลวัดยม ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 27 ปี เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวตำบลวัดยม และที่ดินส่วนที่เหลือจากการก่อสร้างวัด ก็ให้ประชาชนเช่าเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่ง ทำการเพาะปลูกส่วนหนึ่ง โดยค่าเช่ามอบให้แก่กรมศาสนา ที่ดินแปลงดังกล่าว จึงไม่เป็นที่สงวนหวงห้าม หรือที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ร่วมกันแต่อย่างใด
– เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน พระครูวินัยธรชม สุทนฺโต
– งานประจำปี ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

3.วัดลาดระโหง

ประวัติวัดลาดระโหง

ที่ตั้งเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณโดยรอบวัดลาดระโหงติดทุ่งนาและคลองชลประทาน เนื้อที่ 30 ไร่ พื้นที่ราบลุ่ม
     หลวงพ่อปาน โสนนโท วัดบางนางโคได้เดินธุดงค์ผ่านมา มีผู้มีจิตศรัทธาและญาติโยมโดยมีนายเทศ นางเหมือน และนางกมยา ได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติธรรม และได้ร่วมบริจาคที่ดินสร้างวัด วันที่ 1 เมษายน 2464 นามว่า วัดสว่างอารมณ์ และได้รับพระราชวิสุงคามสีมา วันที่ 27 กันยายน 2473 เป็นวัดลาดระโหง
พระครูเกษมวุฒิกร กนฺตสิโล เจ้าอาวาสวัดลาดระโหงปัจจุบัน ได้รับการขนานนามว่า พระภิกษุนักพัฒนาดีเด่น ลงนิตยสารฐานธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2552
หอสวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2503
กุฏิพระสงฆ์ มี 5 หลัง เป็นไม้ทรงไทยโบราณ

0

Add a Comment