สถานศึกษาในตำบลวัดยม

Posted by:

โรงเรียนประถมศึกษา มีจำนวน 2 โรงเรียน

1. โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 175 คน

2. โรงเรียนวัดลาดระโหง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 99 คน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม จำนวนนักเรียน 31 คน

0

Add a Comment