เรื่องสอบราคาจ้างเหมา

Posted by:

krut
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู หมู่ที่ 1, วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร), วางท่อระบายน้ำทิ้ง (บริเวณบ้านคุณสมปอง ภาคาจันทร์) หมู่ที่ 4 พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ

——————————————

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางยู หมู่ที่ 1, วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร), วางท่อระบายน้ำทิ้ง (บริเวณบ้านคุณสมปอง ภาคาจันทร์) หมู่ที่ 4 พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ตำบลวัดยม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมกำหนด ภายในวงเงินงบประมาณ 159,100.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน.-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว ( ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคากลางของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล วัดยม

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

     กำหนดดูสถานที่ดำเนินการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ หมู่ที่ 2 – 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

     กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อำเภอบางปะอิน เปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอบต.ระดับอำเภอ อำเภอบางปะอิน

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3526-4005, 0-3526-4550 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

( นายปรีชา ไวยมัย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

0

Add a Comment