ประกาศราคากลาง แบบ บก. 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

Posted by:

ลิงค์ไฟล์เอกสาร

แบบ บก.01 จ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม

0

Add a Comment