สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม   ตั้งอยู่บ้านเลขที่   ๔๐/๑  หมู่ที่  ๑  ตำบลวัดยม   อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบางปะอิน  โดยอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ ๕  กิโลเมตร  โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาขั้นกลาง

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ          ติดกับตำบลตลาดเกรียบ  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้              ติดกับตำบลบ้านแป้ง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก   ติดกับตำบลบ้านโพ  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก     ติดกับอำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่
     ตำบลวัดยมมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐.๗๑  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๖๙๑.๒๕๐  ไร่  แบ่งเป็นพื้นที่ด้านการอยู่อาศัย จำนวน ๓,๑๑๔.๒๕ ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๔ ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน ๓,๕๗๗ ไร่  คิดเป็นร้อย ๕๓.๔๖ ของพื้นที่ทั้งหมด

ภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวัดยมเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งชาวบ้านจะตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ยกเว้น หมู่ที่ ๕ (บ้านลาดระโหง) ซึ่งอยู่ไกลออกไป  นอกจากนี้แล้ว ภายในตำบลวัดยมยังมีคลองขนาดใหญ่ คือ   คลองทางไหลผ่าน หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่   ๕  คลองบางผีไหลผ่าน หมู่ที่  ๖,๗,๘  ซึ่งประชาชนจะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองนี้ในด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร

จำนวนหมู่บ้าน
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมมีทั้งหมด ๘  หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
บ้านวัดยม
บ้านวัดยม
บ้านวัดยม
บ้านวัดกลางขุนแผน
บ้านลาดระโหง
บ้านบางผี
บ้านบางผี
บ้านบางผี

จำนวนประชากร

     จำนวนประชากรในเขตตำบลวัดยม   มีประชากร ทั้งสิ้น   ๒,๘๙๐   คนเป็นประชากร
ชาย ๑,๓๘๒   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๗.๘๒  ของประชากรทั้งหมด   เป็นประชากรหญิง ๑,๕๐๘  คน
คิดเป็นร้อย  ๕๒.๑๘   ของประชากรทั้งหมด               

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวม จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง
บ้านวัดยม ๑๘๒ ๑๗๙ ๓๖๑ ๘๓
บ้านวัดยม ๕๙ ๗๓ ๑๓๒ ๒๗
บ้านวัดยม ๑๘๗ ๒๒๒ ๔๐๕ ๙๖
บ้านวัดกลางขุนแผน ๒๙๓ ๒๘๒ ๕๗๕ ๑๔๕
บ้านลาดระโหง ๒๒๕ ๒๒๑ ๔๔๖ ๙๔
บ้านบางผี ๒๙๐ ๓๕๓ ๖๔๓ ๑๓๒
บ้านบางผี ๘๖ ๙๕ ๑๘๑ ๔๐
บ้านบางผี ๖๐ ๘๓ ๑๔๓ ๓๕
รวม ๑,๓๘๒ ๑,๕๐๘ ๒,๘๙๐ ๖๕๒

ข้อมูล : จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือนตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานทะเบียนอำเภอบางปะอิน

 ณ  เดือน  มกราคม  ๒๕๕๔