สภาพสังคม

การศึกษา
   โรงเรียนประถมศึกษา มีจำนวน ทั้งสิ้น ๒ แห่ง

– โรงเรียนวัดยม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๑๗๘ คน

– โรงเรียนวัดลาดระโหง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๙๙ คน

นอกจากนี้แล้วภายในตำบลวัดยม ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งจะมีเด็กก่อนวัยเรียนอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น ๓๖ คน
ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดยม ข้อมูล : ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๔

สถาบันและองค์การทางศาสนา

   วัด มีจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

– วัดยม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดยม เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของตำบลนี้
– วัดกลางขุนแผน ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดยม
– วัดลาดระโหง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดยม

   ศาลเจ้า มีจำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

– ศาลเจ้าแม่ตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
– ศาลเจ้าพ่อรุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
– ศาลตา –ยาย (โคกวัด) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
– ศาลเจ้าต่อแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
– ศาลเจ้าพ่อหนู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
– ศาลต้นสะตือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘

ส­าธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดยม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชน ได้ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
-โรงพยาบาลของเอกชน (ไม่มี)
-อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
-มีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลวัดยม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   ป้อมตำรวจ (จุดสกัดลาดระโหง) จำนวน ๑ แห่ง