การประกอบอาชีพ

     ประชากรในตำบลวัดยมประกอบอาชีพหลักคือการเกษตร ส่วนมากแล้วจะทำ การปลูกข้าวเป็นพืชหลักและมีการปลูกผลไม้หรือไม้ยืนต้นบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้แล้ว ประชาชนยังประกอบอาชีพรับจ้างทั้งในและนอกพื้นที่ รองลงมาคืออาชีพค้าขาย ซึ่งมีทั้งค้าขายอยู่กับบ้านและนำสินค้ามาขายที่ตลาดนัด ซึ่งภายในตำบลมีการจัดตลาดนัดสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง คือ วันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

ร้านค้า

๒๗ แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน

๔  แห่ง

อู่ซ่อมรถ

๕ แห่ง

ร้านเสริมสวย

๔ แห่ง

หอพัก

๒ แห่ง

ข้อมูล : ของส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  ณ  เดือน  เมษายน  ๒๕๕๔