ภายในตำบลวัดยมมีการติดต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้าน

–  ถนนหมายเลข ๓๔๖๙ เป็นลาดยางผ่านตำบลวัดยมและเชื่อมกับตำบลอื่นเป็นของ แขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
–  ถนนหมายเลข ๓๔๗ เป็นลาดยางผ่านตำบลวัดยมและเชื่อมกับตำบลอื่นเป็นของกรมทางหลวง

–  ถนนภายในตำบลเป็นถนน  คสล.ติดต่อถนนหมายเลข ๓๔๖๙