การบริการพื้นฐาน

การโทรคมนาคม

– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ปัจจุบันประชาชนใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของ อำเภอบางปะอิน
– โทรศัพท์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ยังมีโทรศัพท์ประจำบ้านยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน แต่มีโทรศัพท์ตู้สาธารณะ จำนวน ๑๒ ตู้ในตำบลวัดยม

การไฟฟ้า

     ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน คือ จำนวน ๘ หมู่บ้าน จำนวนประชากร ที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ ๖๕๒ ครัวเรือน