แหล่งน้ำธรรมชาติ

(๑) ลำน้ำ มีจำนวน ๔ สาย

– แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน ตำบลวัดยม
– คลองทาง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๒, ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ และ ๘
– คลองบางผี ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕ , ๖ , ๗ , ๘
– คลองขวาง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๖ , ๗ และ ๘

(๒) หนอง มีจำนวน ๑๔ แห่ง

– หนองช้าง อยู่บริเวณ หมูที่ ๑ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองขโมย อยู่บริเวณ หมูที่ ๑ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองตาโต อยู่บริเวณ หมูที่ ๑ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองยายกลับ อยู่บริเวณ หมูที่ ๑ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองปลายนา อยู่บริเวณ หมูที่ ๔ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองหลวง อยู่บริเวณ หมูที่ ๔ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองตาสน อยู่บริเวณ หมูที่ ๔ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองลาดอีแบน อยู่บริเวณ หมูที่ ๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองไอ้แดง อยู่บริเวณ หมูที่ ๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองยายอ่อน อยู่บริเวณ หมูที่ ๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองตาวัง อยู่บริเวณ หมูที่ ๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองปลายเศร้า อยู่บริเวณ หมูที่ ๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองสอ อยู่บริเวณ หมูที่ ๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
– หนองรี อยู่บริเวณ หมูที่ ๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน

ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

(๑) ทรัพยากรดิน
   สภาพเป็นดินเหนียวและดินปนทราย
(๒) ทรัพยากรแม่น้ำ ประกอบด้วย
   แม่น้ำ ๑ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา
   คลอง ๓ สาย คือ คลองทาง คลองขวาง คลองบางผี