DSC04791_resize_resize_resize_resize

page115_resize
โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย

     สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน พระยาประชาชีพบริบาล ( ผึ่ง ชูโต ) ข้าหลวงพิเศษจัดการที่ดิน ได้นำโฉนดที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านแป๋งของพระคลังข้างที่ 2 ฉบับ และของราษฎร 3 ฉบับ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่เจ้าของที่ดินเป็นปฐมฤกษ์ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีพระนามสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ ทรงถือกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดเลขที่ 1 หน้าที่ 1 เลขที่ดิน 117 ระวาง 17 ต 3 อ ตำบลบ้านแป๋ง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า เมืองกรุงเก่า ( จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

     ต่อมาในปี 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) จำนวน 51,967 ไร่ 95 ตารางวา เพื่อนำไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่ดินพระราชทานดังกล่าวมีที่ดินที่ออกโฉนดเป็นฉบับแรกของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย