วิสัยทัศน์
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
 
พันธกิจ
   บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชน บนวิถีพอเพียง