องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญจึงเน้นการพัฒนาไปทางยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ รวม ๗ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ประโยชน์จากสาธารณูปโภค ต่างๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากขึ้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญาท้องถิ่น
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในตำบล เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านอาชีพต่างๆ การวางแผน รวมทั้งการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในตำบลให้ดีขึ้น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับการให้บริการประชาชน