นายปรีชา ไวยมัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

นางโปรยทอง ศรีสนาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

นายวรวุฒิ ไวยดารี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

นางชะมัยพร ไวยธารี

เลขาฯ นายก