นางจรูญ ไวยดารี

ประธานสภา

นางจรูญ พาณิชกิจมงคล

รองประธานสภา

นายธนาศักดิ์ ม่วงเกษม

เลขานุการสภา

นางเจนจิรา ภาคอินทรีย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นางจรูญ ไวยดารี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นางทองสุข ไวยนิกี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นายสมทรง กระแสยศ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายอนุสรณ์ โทนะบุตร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายนะรอด ไวยวารี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นางจำรูญ พาณิชกิจมงคล

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายวสันต์ พุ่มมาลี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

นางอภิชญา ไวยครุฑ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

นางเปรมใจ อินทร์หาญ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายสัญญา ชูชาติ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นาวดาวเรือง พวงทอง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นางสาวยุพิน ฤทธิขจร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นางสุทิศา ไวยนิยี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

นางพันทอง ภาคโภคี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8