แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
………………………………….

     คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายภาณุภณ รุ่งจิรเดชากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม