ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

………………………………………………………..

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายภาณุภณ รุ่งจิรเดชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม