แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

     แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ภายในปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมต่อไป
     อนึ่งในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้รับการสนับสนุน โดยการประสานและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ บุคลากรในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

img023