krut
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 – 2561
…………………………….

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 – 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม และได้รับความเห็นขอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ในการประชุมสภา

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 – 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556

(นายภาณุภณ รุ่งจิรเดชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมมียุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว