คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ทุกท่าน

     บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 19,574,821.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม 5,210,234.23 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 7,742,317.08 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน – โครงการ

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน – โครงการ

1.1.6 เงินกู้คงค้าง – บาท

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 21,885,211.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 108,141.28 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 149,907.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 172,079.11 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 780,324.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,690.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน – บาท

หมวดภาษีจัดสรร 11,749,053.95 บาท

หมวดเงินอุดหนุน 5,073,647.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,818,369.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง 15,457,473.40 บาท

งบกลาง 373,575.00 บาท

งบบุคลากร 5,148,411.00 บาท

งบดำเนินการ 6,589,999.40 บาท

งบลงทุน 1,399,950.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น 728,538.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,217,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,818,369.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 1,450,315.30 บาท