กลุ่มจักสาน เช่น งานสานจากไม่ไผ่ และพลาสติก

bag
กลุ่มนิยมขนมไทย เช่นขนมปุยฝ้าย ขนมดอกจอก

kanom